C.TY TNHH KỸ THUẬT HÓA CHẤT & MÔI TRƯỜNG HỢP NHẤT


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

CALCULATING AND OPTIMIZE RESIN REGENERATION FOR SOFTENER

TÍNH TOÁN TÁI VÀ TỐI ƯU HÓA SINH HẠT NHỰA CHO THÁP LÀM MỀM

The following calculation is reference only due to it is depended on many factors such as auto valve, inlet hardness and quality, life of resin, regeneration…. Contact us to receive the help. If need to optimize the working, to know the trouble or save the cost… you can fill some key information as below then send to us for the advice

Các tính sau đây chỉ để tham khảo vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại Auto valve, độ cứng và chất lượng nước đầu vào, tuổi thọ hạt nhựa, qui trình tái sinh . Liên lạc để có hỗ trợ. Nếu mong muốn tháp làm mềm làm việc ở mức tối ưu, hoặc biết rõ sự cố hoặc tiết kiệm chi phí vận hành…. chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản như bên dưới, gởi cho chúng tôi để có lời khuyên

*** FREE EBT & TECHNICAL GUIDE – MIỄN PHÍ EBT & HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ***

In fact the color result is not clear because many factors that affect to, so will not know clearly the hardness passed or not passed. But Rapid EBT testing is essential to optimize the use of the softener – Less regeneration, hardness deposit problem, higher chemical consumption – More regeneration increases operating cost. Contact us for FREE of EBT Reagent and TECHNICAL INSTRUCTION for this

Trong thực tế kết quả màu không được rõ ràng vì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng nên sẽ không biết rõ đạt hay không đạt. Nhưng việc kiểm tra nhanh bằng EBT là rất cần thiết để tối ưu hóa sử dụng tháp làm mềm – nhằm tránh tái sinh quá ít sẽ sinh sự cố cặn bám – tái sinh quá nhiều thì tăng chi phí vận hành. Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận MIỄN PHÍ CHẤT THỬ EBT cùng HƯỚNG DẪN chi tiết cho việc này

I

SALT ( NaCl ) FOR 1 TIME REGENERATION - LƯỢNG MUỐN CHO 1 LẦN TÁI SINH

1

If know capacity of Softener - Nếu biết lưu lượng

Flow rate / tower
Lưu lượng / tháp

m3/ h

Dry NaCl
Lượng muối khô cần

kg / time -lần

Water to dilute
Lượng nước để pha

Lít / time -lần

2

If know Resin of Softener - Nếu biết thể tích hạt nhựa

Resin volume
Thể tích hạt nhựa

Lít nhựa

Dry NaCl
Lượng muối khô cần

kg / lần

Water to dilute
Lượng nước để pha

Lít / lần

II

OPTIMIZE AND COST SAVING - TỐI ƯU VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ

II.1

Data From Original Design - Thông Tin Về Hệ Thống Thiết Kế Ban Đầu

1

Cycle of service
Thiết kế chu kỳ vận hành

hr

2

Designed flow
Lưu lượng thiết kế

m3/h

3

Total soft water per cycle
Tổng nước mềm của 1 chu kỳ

m3

4

Diameter of tower
Đường kính tháp

mm

5

Resin volume / tower
Số lượng nhựa / tháp

Lit

6

Height of resin volume is =>
Chiều cao của thể tích hạt nhựa là =>

mm

7

Heigh of tower, not include legs, autovalve
Chiều cao tháp, không gồm chân, van điều khiển

mm

II.2

Existing Regeneration - Tái Sinh Thực Tế

1

End point of regeneration completed
Thời điểm hoàn tất tái sinh

3

Real NaCl used / time
Lượng muối tái sinh / lần

kg

II.3

Existing Operation - Vận Hành Thực Tế

1.1

Sampling time - Thời điểm lấy mẫu

1.2

Interval ( From Regenerated to Sample )
Khoảng thời gian lấy mẫu từ tái sinh xong

hr, min
giờ phút

2

Total soft water of this cycle to up sampling
Tổng lượng nước cộng dồn tại lấy mẫu

m3

3

Real flow rate at sampling at flow meter
Lưu lượng lúc lấy mẫu tại đồng hồ

m3/h

4

Fe total
Sắt tổng

ppm Fe

5.1

Hardness before Softener ( ppm CaCO3)

Min

Độ cứng trước làm mềm

Max

5.2

Hardness after Softener
Độ cứng sau làm mềm

ppm CaCO3

6.1

TDS before Softener ( ppm )

Min

TDS trước làm mềm

Max

6.2

TDS after Softener
TDS sau làm mềm

ppm

II.4

Other Information - Thông Tin Khác

1

Purpose of Softener
Mục đích của làm mềm

2

Hardness target after Softener
Mong muốn độ cứng phải đạt sau Làm mềm

ppm CaCO3

3

Original water source (Well, River…)
Nguồn nước ban đầu ( Giếng, Sông…)

4

If any steps of treatment before Softener
Các bước xử lý trước làm mềm ( nếu có )


If you need to improve quality, save operating cost or any other requirements, please send the above information to us, we will have the best and fastest support.
Nếu Quý Anh Chị cần cải thiện chất lượng, tiết kiệm chi phí vận hành hoặc bất kỳ yêu cầu gì khác, hãy gởi thông tin trên cho chúng tôi, sẽ có hỗ trợ nhanh, tốt nhất

CUSTOMER INFORMATION – THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ( * inquiry – yêu cầu )

Date – Ngày

Customer name – Tên K/H *

Location- Khu vực *

Website

Tel

Mail *

In charge & Division
Người phụ trách & Chức vụ *

Mobile *