C.TY TNHH KỸ THUẬT HÓA CHẤT & MÔI TRƯỜNG HỢP NHẤT


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

CALCULATING UP-DOWN CHEMICAL AND DOSING PUMP RATE

TÍNH TOÁN HÓA CHẤT TĂNG – GIẢM VÀ CÀI ĐẶT BƠM ĐỊNH LƯỢNG

Note - Lưu ý:
As the inlet and outlet pressure does not seem to affect the dosing rate. Below calculated is for reference and need to calibrate for 1 hr at least. If the pump is running continuously, Stop time will be 0 minute
Áp đầu ra / vào xem không ảnh hưởng. Các tính toán này để tham khảo và Phải hiệu chỉnh bơm sau khi cài đặt ít nhất là 1 giờ. Nếu bơm hoạt động liên tục thì thời gian Ngừng sẽ là 0 phút

1

PUMP SELECTION AND SET UP % DOSING - CHỌN BƠM & CÀI ĐẶT BƠM ĐỊNH LƯỢNG

Chemical q'ty per hr - Lưu lượng hóa chất cần dùng

kg / hr -giờ

Density - Tỉ trọng

kg / lit

=> Volume - Thể tích cần

liter / hr-giờ

=

ml /min-phút

Total minutes ON / 1 HR - Tổng số phút HOẠT ĐỘNG / 1 GIỜ

minutes / hr
phút / giờ

=> Remain minutes OFF - Số phút còn lại DỪNG

minutes / hr
phút / giờ

=> Flow rate at On - Lưu lượng lúc Hoạt động

liter / hr-giờ

=

ml /min-phút

=> Min - Max Flow rate - Lưu lượng ( 1.5 - 3X)

liter / hr-giờ

Min

Max

=> Choose flow rate - Chọn năng suất bơm

liter / hr-giờ

=> % Set up - Cài đặt

2

UP / DOWN % DOSING RATE WITH UP / DOWN % CHEMICAL - TĂNG GIẢM % BƠM THEO % HÓA CHẤT

Note: This is calculation principle in theory, then percent of pump need to be adjusted for a correct flow
Lưu ý: Đây là nguyên tắc tính theo lý thuyết, sau đó điều chỉnh nhỏ theo thực tế

Density - Tỉ trọng

kg / lit

Using quantity at present - Lưu lượng hóa chất đang dùng

kg / hr-giờ

=

Liter / hr-giờ

Maxiumim flow rate of dosing pump
Năng suất bơm lớn nhất

liter / hr-giờ

Total minutes ON / 1 HR - Tổng số phút HOẠT ĐỘNG / 1 GIỜ

minutes / hr
phút / giờ

=> Remain minutes OFF - Số phút còn lại DỪNG

minutes / hr
phút / giờ

Chemical q'ty up / down - Lượng hóa chất tăng / giảm

kg / hr -giờ

Or / hoặc +/-

Liter / hr-giờ

Total chemical q'ty after up / down
Tổng lượng hóa chất sau khi tăng / giảm

kg / hr -giờ

Or / hoặc

Liter / hr-giờ

% bơm theo lý thuyết hiện tại và sau khi tăng / giảm

Or / hoặc +/-

Note: In case the capacity of dosing pump is so small or so big, need to adjust dosing time to be suitable
Ghi chú: Trong trường hợp năng suất bơm quá nhỏ hoặc quá lớn thì chỉnh lại thời gian bơm cho phù hợp

3

DILUTE CHEMICAL WITH WATER - PHA LOÃNG HÓA CHẤT VỚI NƯỚC TRƯỚC KHI BƠM

Note - Lưu ý: Chemical should only be diluted at a lower concentration of its saturation - Chỉ nên pha hóa chất ở mức thấp hơn nồng độ bão hòa của nó

Chemical to dilute - Hóa chất cần pha

kg

Water inquired - Thể tích nước cần dùng

litre

Diluted chemical volume to check density.
Thể thích cần kiểm tra tỉ trọng (20 - 50 Liter)

litre

Weigh of chemical per above volume
Trọng lượng hóa chất theo thể tích vừa đo

kg

=> New Density - Tỉ trọng mới là

kg / lit

Re-set up % pump as Above calculation - Cài lại bơm như đã tính ở trên

Note: Volume to determine new density depended much on each case. Please contact us for guide
Ghi chú: Thể tích để xác định tỉ trong mới phụ thuộc rất nhiều vào từng trường hợp. Vui lòng liên lạc để hướng dẫn


If you need to improve quality, save operating cost or any other requirements, please send the above information to us, we will have the best and fastest support.
Nếu Quý Anh Chị cần cải thiện chất lượng, tiết kiệm chi phí vận hành hoặc bất kỳ yêu cầu gì khác, hãy gởi thông tin trên cho chúng tôi, sẽ có hỗ trợ nhanh, tốt nhất

CUSTOMER INFORMATION – THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ( * inquiry – yêu cầu )

Date – Ngày

Customer name – Tên K/H *

Location- Khu vực *

Website

Tel

Mail *

In charge & Division
Người phụ trách & Chức vụ *

Mobile *