UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

www.uce.com.vn

HYDRAULIC RETENTION TIME (HRT) & HOLDING TIME INDEX (HTI)

THỜI GIAN LƯU NƯỚC ( HRT) VÀ CHỈ SỐ BÁN RÃ (HTI)

Thông tin
Information
Unit
Đơn vị
Data & Result
Số liệu & Kết quả
Note
Ghi chú
1- HRT ( Applied Boiler, cooling, chiller, waste water… Áp dụng cho lò hơi, tháp giải nhiệt - lạnh, nước thải...)
Volume of tank or system - Thể tích bể hoặc hệ thống V, m3 20
Total water lost or make up into system in 1 hr
Tổng thể tích mất đi hoặc bổ sung thêm trong 1 giờ
M, m3/h
Hydraulic Retention Time
Thời gian lưu nước
HRT, hr
Volume of total system - Tổng thể tích hệ thống V, m3
Blow down water & Drift water ( not much)
Lượng nước xả đáy & Thất thoát do gió ( ít )
B, m3/h
Holding Time Index
Chỉ số bán rã
HTI, hr
( 24 - 72 )
20

Ghi chú - Note:

Applying HRT and HTI above for each different case. If more information is needed, please contact us for a better discussion of each case

Áp dụng HRT và HTI trên cho từng trường hợp khác nhau. Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chúng tôi để có thảo luận tốt hơn cho từng trường hợp