UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

CHLORINE CONCENTRATION and TIME ESTIMATION FOR BACTERIA QUANTITY TREATMENT

ƯỚC TÍNH NỒNG ĐỘ CLO và THỜI GIAN XỬ LÝ THEO SỐ LƯỢNG VI SINH

Cơ số Base Luỹ thừa của 10power of 10 Số vi sinh / 100 mL Ghi chú
a 10^b Total bacteria / 100 mL Remark
0 < a ≤ 9 0 ≤ b ≤ 14
Số lượng vi sinh trước xử lýBacteria before treatment No/100
mL
2,000,000 TRUE
Số lượng vi sinh muốn đạt Q'ty bacteria after treatment to be achieved No/100
mL
1,500 TRUE
Nồng độ Clo duy trì để xử lý ppm chlorine to maintain for treatment C ppm

Ghi chú: Thời gian xử lý T thường 15 - 60 phút,
Nồng độ Clo thường 2 - 10 ppm

Note: Time of treatment is 15 - 60 minutes;
ppm of chlorine is 2 - 10 ppm

Thời gian tiếp xúc để xử lýContact time to treat T PhútMinute
C*T= 474
C T T C
ppm Phút - Minutes Phút - Minutes ppm
158 31.6
79 15.8
53 10.5
32 7.9
Hiệu quả tiệt trùng phụ thuộc rất nhiều yếu tố như các thành phần có trong nước; pH; thời gian làm để làm đều… Lượng Clo dư sau xử lý có thể làm ăn mòn kim loại hoặc gây mùi nên cần loại trừ bằng biện pháp phù hợp
The effectiveness of disinfection depends on many factors such as the ingredients present in the water; pH; time to mix well… The residual chlorine after treatment can corrode metals or cause odors, so it should be eliminated by appropriate measures.
Việc lạm dụng Clo nhiều cũng gây ra các độ tố tồn lưu trong nước như với Amoni; Clo nhiều có thể làm ảnh hưởng đến sinh vật thuỷ sản như giảm khả năng sinh sản hoặc đổi giới tính hoặc làm phân tử nước thành phân tử nước chết, vì vậy có nhiều phương pháp khác thay thế
Excessive chlorine abuse also causes residual toxins in water such as with ammonium; Excessive chlorine can affect aquatic organisms such as reducing fertility or changing sex or "Living water" molecules to become "dead water" molecules, so, there are some methods to replace.
Vì vậy để có thêm thông tin xử lý an toàn hiệu quả, có thể liên lạc với chúng tôi để hỗ trợ thêm
So for more information about effective safe handling, can contact us for further assistance