UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD
Zalo / Viber: 0918.676.245; ky@uce.com.vn; www.uce.com.vn

INSPECTION OF BOILER WATER SYSTEM – BẢNG KHẢO SÁT ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC LÒ HƠI
If need more information, please contact us – Nếu cần thêm thông tin

Write freely – Viết tự do
I CUSTOMER INFORMATION – THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Date-Ngày Customer name – Tên K/H *
Location- Khu vực * Website
Tel Mail *
In charge & Division
Người phụ trách & Chức vụ *
Mobile *
II INQUIRY OF WATER PROJECT ( Contact us if waste water ) – YÊU CẦU VỀ XỬ LÝ NƯỚC ( Nếu là nước thải, vui lòng liên lạc trực tiếp chúng tôi )
1 Purpose of use after treatment – Mục đích sử dụng sau xử lý
1 -New Project – Dự án mới 2 -Extend – Mở rộng 3-Upgrade /Maintenace – Nâng cấp / bảo trì
Flow rate – Lưu lượng m3 / hr – giờ m3 / day-ngày
3 Water source to treat ( just X into cell ) – Nguồn nước để xử lý
Well water
Nước giếng
River -stream – lake
Sông – suối – hồ
Sea water
nước biển
Brackish water
Nước nhiễm mặn
City water
Thủy cục
From recycle Waste W
Từ tái sử dụng N.Thải
Other source
Nguồn khác
4 Basic parameter -Thông số cơ bản Before treatment – Trước xử lý After Treatment – Sau xử lý
TDS, ppm
Conductivity – Độ dẫn điện, µS/cm
pH
Total hardness – Tổng độ cứng, CaCO3, ppm
Silica – Silicate, SiO2, ppm
Total Iron – Sắt tổng, Fe, ppm
Chloride – Clorua, Cl-, ppm
Sulfate, SO4, ppm
END OF INQUITY – KẾT THÚC BẢNG YÊU CẦU