UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

軟化剤樹脂再生計算

Above calculation is reference only due to it is depended on many factors such as auto valve, inlet hardness and quality, life of resin, regeneration…. Contact us to receive the help. If need to optimize the working, to know the trouble or save the cost… you can fill some key information as below then send to us for the advice

*** FREE EBT & TECHNICAL GUIDE

In fact the color result is not clear because many factors that affect to, so will not know clearly the hardness passed or not passed. But Rapid EBT testing is essential to optimize the use of the softener – Less regeneration, hardness deposit problem, higher chemical consumption – More regeneration increases operating cost. Contact us for FREE of EBT Reagent and TECHNICAL INSTRUCTION for this

                                                                                                                                                                                                                                                   
I SALT ( NaCl )  FOR 1 TIME REGENERATION - LƯỢNG MUỐN CHO 1 LẦN TÁI SINH
1 If know capacity of Softener - Nếu biết lưu lượng
Flow rate / tower
Lưu lượng / Tháp
m3/ h
Dry NaCl
Lượng muối khô cần
kg / time -lần 0
Water to dilute
Lượng nước để pha
Lít / time -lần 0
2 If know Resin of Softener - Nếu biết thể tích hạt nhựa
Resin volume
Thể tích hạt nhựa
Lít nhựa
 Dry NaCl Lượng muối khô cần kg / lần 0
Water to dilute Lượng nước để pha Lít / lần 0
II OPTIMIZE AND COST SAVING - TỐI ƯU VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ
II.1 Data From Original Design - Thông Tin Về Hệ Thống Thiết Kế Ban Đầu
1 Cycle of service
Thiết kế chu kỳ vận hành
hr
2 Designed flow
Lưu lượng thiết kế
m3/h
3 Total soft water per cycle
Tổng nước mềm của 1 chu kỳ
m3 0.0
4 Diameter of tower
Đường kính tháp
mm
5 Resin volume  / tower
Số lượng nhựa / tháp
Lit
6 Overall height
Tổng chiều cao
mm
II.2 Existing Regeneration - Tái Sinh Thực Tế
1 End point of regeneration completed
Thời điểm hoàn tất tái sinh
2 Real NaCl used / time
Lượng muối tái sinh / lần
kg
II.3 Existing Operation - Vận Hành Thực Tế
1.1 Sampling time - Thời điểm lấy mẫu
1.2 Interval ( Regenerated - Sample )
Khoảng thời gian lấy mẫu - tái sinh xong
hr 00 h 00 mm
2 Total soft water of this cycle to up sampling
Tổng lượng nước cộng dồn tại lấy mẫu
m3
3 Real flow rate at sampling at flow meter
Lưu lượng lúc lấy mẫu tại đồng hồ
m3/h
4 Fe total
Sắt tổng
ppm Fe
5.1 Hardness before Softener ( ppm CaCO3)
Độ cứng trước làm mềm
Min
Max
5.2 Hardness after Softener
Độ cứng sau làm mềm
ppm CaCO3
6.1 TDS before Softener ( ppm )
TDS trước làm mềm
Min
Max
6.2 TDS after Softener
TDS sau làm mềm
ppm
II.4 Other Information - Thông Tin Khác
Purpose of Softener
Mục đích của làm mềm
Hardness target after Softener
Mong muốn độ cứng phải đạt sau Làm mềm
ppm CaCO3
Original water source (Well, River…)
Nguồn nước ban đầu ( Giếng, Sông…)
ppm CaCO3
If any steps of treatment before Softener
Các bước xử lý trước làm mềm ( nếu có )
If any steps of treatment after Softener
Các bước xử lý sau làm mềm ( nếu có )
III CONTACT INFORMATION - THÔNG TIN LIÊN LẠC
Full name & Position  - Họ Tên & Chức Vụ
Company - Công ty
Mail
Mobile
Other inquiry - Yêu cầu khác