UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

DATA AND INFORMATION TO DESIGN WATER TREATMENT SYSTEM

SỐ LIỆU VÀ THÔNG TIN ĐỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

I

INQUIRY OF WATER PROJECT ( Contact us if waste water )
YÊU CẦU VỀ XỬ LÝ NƯỚC ( Nếu là nước thải, vui lòng liên lạc trực tiếp chúng tôi )

1

Purpose of use after treatment - Mục đích sử dụng sau xử lý

1 -New Project - Dự án mới

2 -Extend - Mở rộng

3-Upgrade /Maintenace - Nâng cấp / bảo trì

2

Flow rate - Lưu lượng

m3 / hr - giờ

m3 / day-ngày

3

Water source to treat ( just ✓ into cell ) - Nguồn nước để xử lý ( điền ✓ vào ô )

Well water
Nước giếng

River -stream - lake
Sông - suối - hồ

Sea water
nước biển

Brackish water
Nước nhiễm mặn

City water
Thủy cục

From recycle Waste W
Từ tái sử dụng N.Thải

Other source
Nguồn khác

4

Basic parameter -Thông số cơ bản

Before treatment - Trước xử lý

After Treatment - Sau xử lý

TDS, ppm

Conductivity - Độ dẫn điện, µS/cm

pH

Total hardness - Tổng độ cứng, CaCO3, ppm

Silica - Silicate, SiO2, ppm

Total Iron - Sắt tổng, Fe, ppm

Chloride - Clorua, Cl-, ppm

Sulfate, SO4, ppm


If you need to improve quality, save operating cost or any other requirements, please send the above information to us, we will have the best and fastest support.
Nếu Quý Anh Chị cần cải thiện chất lượng, tiết kiệm chi phí vận hành hoặc bất kỳ yêu cầu gì khác, hãy gởi thông tin trên cho chúng tôi, sẽ có hỗ trợ nhanh, tốt nhất

CUSTOMER INFORMATION - THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ( * inquiry - yêu cầu )

Date-ngày

Customer name - Tên K/H *

Location- Khu vực *

Website

Tel

Mail *

In charge & Division
Người phụ trách & Chức vụ *

Mobile *