UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

ESTIMATION OF WATER QUALITY CHANGED ACCORDING TO TIME

ƯỚC TÍNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Remark: Calculation without chemical dosing – Lưu ý: Tính toán không bao gồm sử dụng hóa chất

Feed ( boiler ) or Make up ( cooling tower ) water
Lượng nước cấp ( lò hơi ), bổ sung ( tháp giải nhiệt )

m3/h

Total water contain of operating system
Thể tích nước của hệ thống đang vận hành

m3

Interval time to know
Khoảng thời gian muốn biết

hr – giờ

1

Parameter need to estimate
Thông số cần biết dự đoán

ppm

TDS

Chloride

T-Hardness
CaCO3

Calcium
CaCO3

SS

Fe

SO4

SiO2

2

Concentration of each parameter of feed or make up water
Nồng độ từng chỉ tiêu nước cấp hoặc nước bổ sung

ppm

3

Concentration of each parameter of operating water
Nồng độ từng chỉ tiêu nước hệ thống đang vận hành

ppm

4

=> After 1 hr / Sau 1 giờ là

ppm

5

= > Increased after 1 hr / Tăng trong 1 giờ là

ppm

6

= > Increased after interval time / Sau khoảng thời gian muốn biết

ppm

If you need to improve quality, save operating cost or any other requirements, please send the above information to us, we will have the best and fastest support.
Nếu Quý Anh Chị cần cải thiện chất lượng, tiết kiệm chi phí vận hành hoặc bất kỳ yêu cầu gì khác, hãy gởi thông tin trên cho chúng tôi, sẽ có hỗ trợ nhanh, tốt nhất

CUSTOMER INFORMATION – THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ( * inquiry – yêu cầu )

Date – Ngày

Customer name – Tên K/H *

Location- Khu vực *

Website

Tel

Mail *

In charge & Division
Người phụ trách & Chức vụ *

Mobile *