UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

INSPECTION AND ESTIMATION FOR CHILLER WATER TREATMENT

KHẢO SÁT VÀ ƯỚC LƯỢNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC HỆ THỐNG LẠNH

If need more information, please contact us – Nếu cần thêm thông tin gì hãy vui lòng liên lạc chúng tôi

I

HISTORY OF SYSTEM - LỊCH SỬ HỆ THỐNG

Stage - đang ở giai đoạn

Tick ✓ and Note - Đánh dấu và Ghi chú

Total new, just installed, not yet clean

Completed flushing, precleaning and passivation - Đã vệ sinh, thụ động ban đầu

Normal operating & age of system - Đang vận hành và số năm của thiết bị

II

DATA OF CHILLED WATER SYSTEM - THÔNG TIN HỆ THỐNG LẠNH

1

Name or Code of system - Tên hoặc Mã số hệ thống

2

Material - Vật liệu (SUS, Galvanize, Inox, tráng kẽm… )

3

Design Capacity Total
Năng suất tổng(1RT = 0.78 m3/h )

m3/h*

4

Number of chiller - Tổng số chiller

5

Total volume of system - Tổng thể tích

m3

6

Make up water If any - Nước bổ sung nếu có

m3/day-ngày

7

Kind of chiller
Loại chiller

Air chiller
Chiller gió

Close-Water chiller
Giải nhiệt nước-kín

Open-Water chiller
Giải nhiệt nước-hở

8

Existing situation need to be improved ( just ✓ into cell )- Tình hình hiện tại cần cải thiện   - ( điền ✓ vào ô )

Name or Code of system - Tên hoặc Mã số hệ thống

Situation of system Tình hình hệ thống

Good
Tốt

Normal
Trung bình

Problem
Sự cố

Other
Khác

Good
Tốt

Normal
Trung bình

Problem
Sự cố

Other
Khác

Scale, deposits - Cặn bám

Corrosion - Ăn mòn

Bacteria, Bofilm - Vi sinh, Bẩn sinh học

Chilled Water quality - Thông số chất lượng nước lạnh

Effective of existing chemical - Hiệu quả hóa chất hiện tại

Other description - Mô tả khác:

9

Water source & External treatment to make up to chiller ( just ✓ into cell ) - Nguồn nước & Xử lý trước khi bổ sung cho hệ lạnh ( điền ✓ vào ô )

Well water
Nước giếng

City water
Thủy cục

Sand filter
Lọc cát

Active Carbon
Lọc than

Softener
Làm mềm

RO

Other
Khác

10

Other infor of existinging treatment for Chiller

Thông tin về xử lý hiện tại cho nước Lạnh

Yes

Other information
Ghi chú khác

Yes

Other information
Ghi chú khác

If using chemical - Sử dụng hóa chất

Method of chemical injection - Cách đưa hóa chất vào

If using bag filtration - Có bộ lọc không

Period cleaning condensor - Vệ sinh dàn ngưng định kỳ

Other kind of treatment - Các xử lý khác

III

QUALITY OF CHILLED WATER - CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA HỆ LẠNH

11

Water quality: To understand deeper existing situation, please share us as more as you can, or require us come to site to inspection
Chất lượng nước ( vui lòng cung cấp cho chúng tôi nhiều nhất có thể, hoặc cứ gởi bảng phân tích đang có, hoặc yêu cầu chúng tôi đến thực tế để lấy mẫu )

Name or Code of system
Tên hoặc Mã số hệ thống

Basic parameter -Thông số cơ bản

Make up - Bổ sung

Chiller water - Nước lạnh

Make up - Bổ sung

Chiller water - Nước lạnh

*

Average temp of system
Nhiệt độ trung bình hệ thống ( DegC)

*

TDS, ppm

Conductivity - Độ dẫn điện, µS/cm

*

pH

*

Calcium hardness - Độ cứng Canxi, CaCO3, ppm

P- Alkalinity
Độ kiềm P, CaCO3, ppm

*

Total Alkalinity
Độ kiềm M-A, CaCO3, ppm

Silica - Silicate, SiO2, ppm

Total Iron - Sắt tổng, Fe, ppm

Chloride - Clorua, Cl-, ppm

Copper - Đồng, Cu-, ppm

Sulfate, SO4, ppm

Suspend solid
Chất rắn lơ lững SS, ppm

Total Phosphat, PO4, ppm

Nitrite - NO2, ppm

Sulfat Reducing Bacterial
Vi sinh khử Sunfate ( N / 100 ml )

LSI( 0.0 -2.5 )

Calculated - Tính
( * required - Y/c )

0 0 0 0

Existing
Thực tế


If you need to improve quality, save operating cost or any other requirements, please send the above information to us, we will have the best and fastest support.
Nếu Quý Anh Chị cần cải thiện chất lượng, tiết kiệm chi phí vận hành hoặc bất kỳ yêu cầu gì khác, hãy gởi thông tin trên cho chúng tôi, sẽ có hỗ trợ nhanh, tốt nhất

CUSTOMER INFORMATION - THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Date-Ngày

Customer name - Tên K/H *

Location- Khu vực *

Website

Tel

Mail *

In charge & Division
Người phụ trách & Chức vụ *

Mobile *