UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

INSPECTION AND ESTIMATION FOR BOILER WATER TREATMENT

KHẢO SÁT VÀ ƯỚC LƯỢNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC LÒ HƠI

I

HISTORY OF SYSTEM - LỊCH SỬ HỆ THỐNG

Stage - đang ở giai đoạn

Tick ✓ and Note - Đánh dấu và Ghi chú

Total new, just installed, not yet clean

Completed flushing, precleaning and passivation - Đã vệ sinh, thụ động ban đầu

Normal operating & age of system - Đang vận hành và số năm của thiết bị

II

DATA OF BOILER SYSTEM - THÔNG TIN HỆ THỐNG LÒ HƠI

1

Name, code of boiler - Tên hoặc mã số lò hơi

2

Capacity - Năng suất ( < 100 T/h )

T/h *

3

Working pressure - Áp lực vận hành ( < 150 bar )

Bar

4

% Operating - vận hành ( 20-100% )

% *

5

Steam produced -Năng suất hơi sinh ra

T/h

6

Condensate returned (10-80%)

% *

Hồi về, ước tính ( 10-80% )

m3/h

7

De-air if existing -Bộ Khử khí (Yes/No-Có/Không)

8

Feed water tempurature - Nhiệt độ nước cấp
( < 115 DegC )

DegC/ Độ C

9

Operating time - Thời gian vận hành

Hr / day *

Day/month*

10

Cycle of operating, chu kỳ vận hành
(Cycle, chu kỳ = TDS boiler, lò/TDS feed, cấp )

Enter value for q'ty of Blow down & Make up
Nhập chu kỳ để biết Xả đáy & Bổ sung

30 - 50

11

Blow down - Xả đáy

m3/h

Calculated - Tính toán

m3/h

12

Make up water
Lượng nước bổ sung

Real operating
Theo thực tế

m3/h

m3/day-ngày

13

Existing situation need to be improved (just ✓ into cell) - Tình hình hiện tại cần cải thiện ( điền ✓ vào ô )

Name, code of boiler - Tên hoặc mã số lò hơi

Situation of system Tình hình hệ thống

Good
Tốt

Normal
Trung bình

Problem
Sự cố

Other
Khác

Good
Tốt

Normal
Trung bình

Problem
Sự cố

Other
Khác

Scale, deposits - Cặn bám

Corrosion at boiler - Ăn mòn

Condensate corrosion - Ăn mòn ống hơi

Water quality - Thông số chất lượng nước lò

Effective of existing chemical - Hiệu quả hóa chất hiện tại

Other description - Mô tả khác:

14

Original water source before external treatment ( just ✓ into cell ) - Nguồn nước trước khi xử lý cấp vào lò ( điền ✓ vào ô )

Well water
Nước giếng

Revier -stream - lake
Sông - suối - hồ

Sea water
nước biển

Brackish water
Nước nhiễm mặn

City water
Thủy cục

Other Condensate
Ngưng từ hệ khác

Other source
Nguồn khác

15

External treatment to make up ( just ✓ into cell ) - Xử lý trước khi bổ sung cho lò ( điền ✓ vào ô )

Sand filter
Lọc cát

Active carbon
Lọc than

Softener
Làm mềm

UF

RO

Mixbed
Nhựa trộn

EDI

Other treatment
Xử lý khác

16

Other infor of existinging treatment for Boiler

Thông tin về xử lý hiện tại cho Lò

Yes

Other information
Ghi chú khác

Yes

Other information
Ghi chú khác

Using chemical - Sử dụng hóa chất

Dosing pump - Bơm định lượng

Period cleaning boiler - Vệ sinh lò định kỳ

Other kind of treatment - Các xử lý khác

17

Water quality: To understand deeper existing situation, please share us as more as you can, or require us come to site to inspection
Chất lượng nước ( vui lòng cung cấp cho chúng tôi nhiều nhất có thể, hoặc cứ gởi bảng phân tích đang có, hoặc yêu cầu chúng tôi đến thực tế để lấy mẫu )

Name, code of boiler - Tên hoặc mã số lò hơi

Basic parameter -Thông số cơ bản

Make up
Bổ sung

Feed
Cấp

Boiler

Condensate
Hồi

Make up
Bổ sung

Feed
Cấp

Boiler

Condensate
Hồi

TDS, ppm

Conductivity - Độ dẫn điện, µS/cm

pH

Total hardness - Tổng độ cứng, CaCO3, ppm

P- Alkalinity - Độ kiềm P, CaCO3, ppm

Total Alkalinity - Độ kiềm M-A, CaCO3, ppm

Silica - Silicate, SiO2, ppm

Total Iron - Sắt tổng, Fe, ppm

Chloride - Clorua, Cl-, ppm

Sulfate, SO4, ppm

Suspend solid - Chất rắn lơ lững SS, ppm

Total Phosphat, PO4, ppm

Sulfite - SO3, ppm

Hydrazin- N2H4, ppm


If you need to improve quality, save operating cost or any other requirements, please send the above information to us, we will have the best and fastest support.
Nếu Quý Anh Chị cần cải thiện chất lượng, tiết kiệm chi phí vận hành hoặc bất kỳ yêu cầu gì khác, hãy gởi thông tin trên cho chúng tôi, sẽ có hỗ trợ nhanh, tốt nhất

CUSTOMER INFORMATION - THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ( * inquiry - yêu cầu )

Date-ngày

Customer name - Tên K/H *

Location- Khu vực *

Website

Tel

Mail *

In charge & Division
Người phụ trách & Chức vụ *

Mobile *