UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

Contact (Zalo, WeChat): 0918.676.245 ky@uce.com.vn   (Zalo): 0937.626.245 sales@uce.com.vn

ESTIMATION OF WATER QUALITY CHANGED ACCORDING TO TIME

ƯỚC TÍNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Remark: Calculation without chemical dosing – Lưu ý: Tính toán không bao gồm sử dụng hóa chất

Data Input – Nhập
Result – Kết quả

1

Feed ( boiler ) or Make up ( cooling tower ) water
Lượng nước cấp ( lò hơi ), bổ sung ( tháp giải nhiệt )

m3/h

2

Total water contain of operating system
Thể tích nước của hệ thống đang vận hành

m3

3

Interval time to know
Khoảng thời gian muốn biết

hr - giờ

4

Parameter need to estimate
Thông số cần biết dự đoán

ppm

TDS

Chloride

T-Hardness
CaCO3

Calcium
CaCO3

SS

Fe

SO4

SiO2

5

Concentration of each parameter of feed or make up water
Nồng độ từng chỉ tiêu nước cấp hoặc nước bổ sung

ppm

6

Concentration of each parameter of operating water
Nồng độ từng chỉ tiêu nước hệ thống đang vận hành

ppm

7

→ After 1 hr / Sau 1 giờ là

ppm/hr - giờ

0 0 0 0 0 0 0 0

8

→ Increased after 1 hr / Tăng trong 1 giờ là

ppm/hr - giờ

0 0 0 0 0 0 0 0

9

→ Increased after interval time / Sau khoảng thời gian muốn biết

ppm

0 0 0 0 0 0 0 0