TDS CONTROL FOR BOILER, COOLING – CHILLER WATER

KIỂM SOÁT TDS CHO NƯỚC LÒ, GIẢI NHIỆT – LẠNH

Remark: Calculation without chemical dosing – Lưu ý: Tính toán không bao gồm sử dụng hóa chất

Data Input – Nhập
Result – Kết quả
Information
Thông tin
Unit
Đvị
Value
Giá trị
Remark
Ghi chú
TDS level to reduce ( increase )
TDS tại mức muốn giảm ( tăng )
ppm
TDS of feed ( make up ) water
TDS nước cấp ( bở sung ) vào
ppm
Total water volume of existing system
Thể tích trong toàn hệ thống đang có
m3
TDS desired after reduction ( increasing) TDS mong muốn sau khi giảm ( tăng ) ppm
Volume to replace
Thể tích cần thay là
ΔV, m3 0.00